Oostenrijk

Nederlandse ondernemingen zien in Oostenrijk potentieel wanneer het om het aangaan van zakelijke relaties met Oost- en Zuidoost-Europa gaat. Meer dan 1.000 internationale bedrijven zijn met name in de regio rond om Wenen gevestigd en coördineren hun activiteiten in Oost- en Zuidoost-Europa. Bovendien garandeert een goede verkeers- en telecommunicatie-infrastructuur een snel transport van goederen- en informatiestromen. 

Belastingen voor ondernemingen in Oostenrijk

Vennootschapsbelasting in Oostenrijk (Körperschaftsteuer)

Ieder persoon moet over zijn inkomen belasting betalen in Oostenrijk - voor een onderneming geldt hetzelfde. Indien de onderneming bijvoorbeeld in de vorm van een kapitaalvennootschap zoals de Oostenrijkse GmbH (Oostenrijkse BV) gedreven wordt, bent u Körperschaftsteuer (Oostenrijkse vennootschapsbelasting) verschuldigd. In het belastingrecht wordt in dit verband (meestal) over rechtspersonen gesproken. Iedere rechtspersoon die in Oostenrijk winst behaalt, is Oostenrijkse Körperschaftsteuer verschuldigd. 

Definitie:

Oostenrijkse rechtspersoon. 

Created with Sketch.

Rechtspersonen zijn een juridische constructie waardoor een onderneming op kan treden als een volwaardig en handelingsbekwaam persoon in het rechtsverkeer met eigen rechten en plichten (dus rechtssubject wordt), net als een natuurlijk persoon (uit vlees en bloed). Hierbij kunt u denken aan het oprichten van een dochtervennootschap in Oostenrijk. Of een rechtspersoon daadwerkelijk belastingplichtig is, hang af van de wijze en de hoogte waarop winsten in Oostenrijk gerealiseerd worden.

Geen vestiging in Oostenrijk, geen bestuur in Oostenrijk - tóch belast. 

Rechtspersonen die in Oostenrijk actief zijn, maar nog gevestigd nog bestuursactiviteiten uitvoeren, worden wat hun Oostenrijkse inkomsten/winst betreft mogelijk belast (beperkt belastingplichtig). 

Voorbeeld: 

Vaste inrichting in Oostenrijk.

Created with Sketch.

U besluit om met uw  onderneming voortaan ook op de Oostenrijkse markt actief te zijn. U opent een filiaal in Oostenrijk. Of u zendt in de beginfase medewerkers naar Oostenrijk uit om aldaar met klanten te onderhandelen en contracten te sluiten. Wat uw activiteiten in Oostenrijk betreft kan dan sprake zijn van een zogenaamde vaste inrichting. Deze wordt door de Oostenrijkse fiscus als zelfstandige entiteit aangemerkt en slechts voor de Oostenrijkse winsten (beperkt belastingplichtig) in de heffing betrokken.

Winsten, waar dan ook te wereld behaald, worden belast.

 

Iedere rechtspersoon die in Oostenrijk haar statutaire zetel heeft of waarvan het bestuur zich aldaar bevindt, is in Oostenrijk over zijn totale winst, dus wereldwijd behaald, belasting verschuldigd (onbeperkt belastingplichtig). 

Voorbeeld: 

Oostenrijkse dochtervennootschap van een Nederlandse BV.

Created with Sketch.

Twee maal is een maal.

Uit beide voorgaande voorbeelden blijkt al dat er overlap in belastingheffing kan ontstaan, namelijk wanneer een rechtspersoon in twee landen actief is. Uitkomst bieden in de meeste gevallen belastingverdragen.

Tip: Belastingverdrag Oostenrijk 

Created with Sketch.

Oostenrijk heeft belastingverdragen met 90 landen gesloten, waaronder België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Zwitserland en Liechtenstein. 

Van het grote verdragennetwerk kunnen onder andere ondernemingen en diens werknemers in grensoverschrijdende gevallen profiteren. Zij bevatten tal van gedetailleerde afspraken, bijvoorbeeld over

  • de verdeling van de belasting over ondernemingswinsten tussen twee landen of 
  • de salarissen van werknemers die gedeeltelijk of volledig voor de Oostenrijkse dochtervennootschap werkzaam zijn. 

Winstbepaling in Oostenrijk (jaarwinst)

Bepaling van de jaarwinst in Oostenrijk

TIP:   Verlengd boekjaar in Oostenrijk

Meestal komt het boekjaar met het kalenderjaar (1 januari tot 31 december) overeen. Wanneer een onderneming echter gestart wordt gedurende het kalenderjaar is sprake van een gebroken boekjaar, omdat het boekjaar in het lopende kalenderjaar start.

In dergelijke gevallen kan het van voordeel zijn om een verlengd (eerste) boekjaar aan te vragen. U krijgt dan meer tijd voor het indienen van uw aangifte, want het boekjaar loopt dan tot 31 december van het daaropvolgende jaar.

Maak gebruik van de voordelen: 

  • slechts een gezamenlijke jaarrekening en daardoor kostenbesparing (administratie en accountant); 
  • profiteer van een voorgenomen belastingverlaging in het vervolgjaar; 
  • compensatie van oprichtingskosten en opstartverlies. 


Afhankelijk van uw individuele situatie kunnen er echter ook nadelen zijn, wanneer u beter niet voor een verlengd boekjaar kiest. Bovendien kunt u niet achteraf een verlengd boekjaar aanvragen, alles dient het liefst al bij oprichting geregeld te zijn.

Via Tax Design krijgt u meer informatie omtrent de gevolgen en de voorwaarden van een verlengd boekjaar in Oostenrijk.

Verlies en staking onderneming in Oostenrijk

Verliesverrekening en ondernemingsbeëindiging in Oostenrijk

TIP:   Verliesverrekening in Oostenrijk

Indien u in een bepaald jaar of een reeks jaren verlies behaald heeft, kunt u dit verlies verrekenen met de winsten die u reeds behaald heeft of nog zult behalen.

De wijze van verliesverrekening is als volgt: Een verlies wordt ten eerste met de winst van het voorafgaande jaar verrekend (carry-back).
Mocht dit niet (volledig) mogelijk zijn, kan het verlies nog met de winst van de komende belastingjaren worden verrekend (carry-forward).

Alle voorwaarden, beperkingen en uitzonderingen voor verliesverrekening in Oostenrijk kunt u graag via Tax Design laten regelen. 

Rechtsbescherming in Oostenrijk:

Bezwaar in Oostenrijk

Created with Sketch.

Voor het indienen van een bezwaar ("Einspruch") geldt een tijdsperk van een maand (let op: ontvangen door de belastingdienst; in geval van verzending per post geldt als tijdig ook binnen drie dagen na poststempel). De bezwaartermijn in Oostenrijk wordt berekend vanaf de dag van bekendmaking ("Bekanntgabe"), dus meestal vanaf de derde werkdag volgend op de datum van verzending van de aanslag. Valt de einddatum in het weekend dan wordt de eerstvolgende werkdag aangehouden.  

Beroep in Oostenrijk

Created with Sketch.

Hoger beroep in Oostenrijk

Created with Sketch.

Hoogste rechter in Oostenrijk

Created with Sketch.

Internationale procedures

Created with Sketch.

HvJ en EHRM.

Tax Design help u bij de verwezenlijking van uw rechten in Oostenrijk

Voorbeeld: 
Hoe kunt u de juiste bezwaartermijn van uw belastingaanslag in Oostenrijk bepalen?

Created with Sketch.

Tax Design zorgt ervoor dat uw bezwaar op tijd bij de juiste instantie wordt ingediend. 

Tip:
Hoe kunt u gebruik maken van proceskosten-vergoeding in Oostenrijk?

Created with Sketch.

Hoe het werkt: In belastingzaken is griffierecht verschuldigd. Griffierecht is een bijdrage in de kosten van de rechtspraak aan de Staat. De hoogte van het griffierecht kan verschillen.

De kosten van een belastingadviseur, een andere deskundige, of een advocaat, die door een procespartij is ingeschakeld in verband met de behandeling van het cassatieberoep, komen in beginsel voor eigen rekening van die partij. 

In het cassatieberoepsschrift of in het verweerschrift kan een partij verzoeken om de wederpartij te veroordelen in de kosten die deze voor de procedure heeft moeten maken. Een dergelijke kostenveroordeling, die wordt vastgesteld aan de hand van forfaitaire bedragen, biedt veelal geen volledige compensatie voor de gemaakte kosten.

Advies:
Waarom kan op tijd vooroverleg met de Nederlandse en/of Oostenrijkse belastingdienst voeren belangrijk zijn?

Created with Sketch.

Door middel van vooroverleg biedt de belastingdienst internationaal opererende bedrijven, maar ook individuen de mogelijkheid vooraf zekerheid te krijgen over de toepassing van de fiscale wet- en regelgeving. Zo weet u vooraf waar u aan toe bent bij de belastingheffing. 

Vooroverleg is een overleg tussen de inspecteur en ons als uw vertegenwoordiger en leidt uiteindelijk tot een standpunt van de inspecteur over de manier waarop het recht in uw specifieke situatie zal worden toegepast. Zo kunt u vooraf zekerheid krijgen over de gevolgen van voorgenomen activiteiten. Vaak gaat het bij internationaal opererende bedrijven om zekerheid vooraf over de heffing van vennootschapsbelasting in de vorm van Advance Pricing Agreements (APA's) en Advance Tax Rulings (ATR's).

Voorbeeld: het al dan niet aanwezig zijn van een vaste inrichting. Daarbij kunnen er inhoudelijke discussies plaatsvinden met de Belastingdienst over de uitwerking van de wet- en regelgeving op de kenbaar gemaakte feiten en omstandigheden.

Definitie: Advance Pricing Agreements (APA's)

Created with Sketch.

Een APA geeft een belastingplichtige vooraf zekerheid over de vaststelling van een zakelijke beloning of een methode voor de vaststelling van een zakelijke beloning voor grensoverschrijdende transacties (goederen en diensten) tussen gelieerde organisaties en bedrijven, of tussen onderdelen van eenzelfde organisatie of bedrijf. Dit gebeurt op basis van de OESO-transfer pricing richtlijnen.


Definitie: Advance Tax Rulings (ATR's)

Created with Sketch.

Een ATR geeft een belastingplichtige vooraf zekerheid over de fiscale gevolgen van een voorgenomen transactie of samenstel van transacties in een internationale context. Het gaat om de toepassing van de Nederlandse fiscale wet- en regelgeving in een specifieke situatie bij een specifieke organisatie of bedrijf. 

Direct contact

Wilt u meer informatie over zaken doen in Oostenrijk en de juridische en fiscale gevolgen daarvan? 
Neem dan contact met ons op en wij zoeken gezamenlijk naar het juiste antwoord op uw vraag.

U kunt ons ook altijd telefonisch bereiken via +31 (0)43 204 1359.

Germany

Onze privacyverklaring is van toepassing.