Voor ondernemingen

Eindelijk wegwijs in het doolhof van internationaal belastingrecht! Wie in een ander land onderneemt, handelt of investeert, krijgt onmiddellijk met internationaal belastingrecht te maken. Grensoverschrijdend actief zijn, betekent bezig zijn met onbekende, complexe en soms ook tegenstrijdige wet- en regelgeving. Tax Design heeft de kennis van alle juridische en fiscale facetten die komen kijken, zodra u de grens passeert. 

home   >   diensten   >   ondernemingen

Onze diensten

Aangifteverplichtingen Nederland

 • Loonheffingen
 • Omzetbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Dividendbelasting, 
 • Overig (CBS-aangifte, transfer pricing documentatie etc.)

Ondernemingsoprichting buitenland

 • Kapitaalvennootschappen
 • Personenvennootschappen
 • Joint ventures in DACH en BENELUX

Goederen of diensten im-/exporteren

 • Binnen en buiten EU
 • Douanedocumenten
 • Oorsprongsdocumenten
 • Transportdocumenten
 • Overig (invoervergunningen etc.)

Internationale btw

 • Intracommunautaire verwerving, 
 • Btw verlegd
 • Teruggave buitenlandse btw
 • Bepaling tarieven

Fiscale eenheid (vpb / btw)

Fiscale eenheid in internationale verhoudingen voor 

 • de vennootschapsbelasting en 
 • de omzetbelasting.

Transfer pricing

 • Concernrecht
 • Goederen- en dienstenstromen
 • Concernfinanciering
 • Verrekenprijzen bepalen
 • Documentatieverplichtingen

Steeds meer ondernemingen

Steeds meer Nederlandse, Duitse en Belgische ondernemingen betreden de buurmarkt en richten dochterondernemingen of joint ventures op. Hierop spelen wij als fiscaal-juridische dienstverlener in met onze vestiging in Maastricht, midden in de drie landen regio. Onze dienstverlening is gericht op zowel Mkb-ondernemingen als op aandeelhouders, bestuurders en commissarissen. 

Rechtsvormen concurreren met elkaar

De grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen geschiedt in het licht van de door Europees recht gegarandeerde vrijheid van vestiging. Doordat het Europese Hof oordeelde dat ondernemingen ook voor rechtsvormen van andere EU-lidstaten mogen kiezen, is het binnen de EU tot een concurrentie van het vennootschapsrecht gekomen, waarop de wetgevers in Duitsland (MoMiG, 2008) België (Starter-wet, 2010) en Nederland (Flex-BV-wet, 2012) verschillend hebben gereageerd. En recent zijn de spelregels in België en Nederland weer in belangrijke wijze veranderd.

Voorbeeld: de Duitse GmbH

Sinds de wijziging van het Duitse vennootschapsrecht (het zogenaamde MoMiG) zijn ondernemingsoprichtingen in Duitsland sneller en eenvoudiger mogelijk. Dit uit zich vooral aan de hand van de oprichtingsprocedure en een aantal dwingendrechtelijke bepalingen die afgeschaft/optioneel verklaard zijn. Tevens kan met de zogenaamde UG een kapitaalvennootschap met een zeer gering kapitaal worden opgericht. Ten tweede wordt bestrijding van misbruik d.m.v. GmbH´s bereikt door de verplichte registratie van een binnenlands adres, de vertegenwoordigingsplicht van aandeelhouders wanneer geen bestuurder aanwezig is en de mogelijkheid van openbare betekening wanneer schuldeisers geen greep meer hebben op de vennootschap of diens bestuurders/aandeelhouders.

Vergelijking met de Nederlandse B.V.

Voor de BV is in 2012 de kapitaaleis afgeschaft. Daardoor zou de BV voor meer ondernemers een bruikbare rechtsvorm worden. Dit doel wordt ook bereikt door meer flexibiliteit bij de inrichting van de vennootschap. Aan meer crediteurenbescherming wordt vorm gegeven door de mogelijke aansprakelijkheid van aandeelhouders/bestuurders in het kader van de uitkeringstest. De herschrijving van de gehele wettelijke geschillenregeling is een derde element.

Interessant is dat Nederland zich als vestigingsplaats internationaler opstelt dan Duitsland. Dit komt door een aantal maatregelingen: 

 • Het maatschappelijk kapitaal kan in vreemde valuta worden vastgelegd evenals de jaarrekening
 • De BV kent een flexibele verdeling van stemrecht alsmede stemrecht-/winstrechtloze aandelen en de uitgave van aandelenbewijzen
 • Sinds 2012 bevat het BV-recht een groot aantal geflexibiliseerde regels, vooral voor samenwerkingsverbanden met meerdere aandeelhouders
 • De geschillenregeling biedt aandeelhouders meer houvast dan het GmbHG wat een duidelijk voordeel op voor meerpersoons-vennootschappen en joint ventures oplevert.
 • Een Duitse dochtervennootschappen kan in Nederland de moedervennootschap tot bestuurder benoemen.

En België  dan?

In 2019 heeft België belangrijke wijzigingen in het BV-recht uitgevoerd:

 • Het minimumkapitaal is afgeschaft, in de plaats is een uitkeringstoets (deze ziet op activa en liquiditeit) gekomen. 
 • Bij oprichting dient een financieel plan te worden opgesteld, waaruit blijkt dat het aanvangsvermogen daadwerkelijk toereikend is. 
 • Ook de positie van bestuurder is veranderd, zo is bijvoorbeeld zijn aansprakelijkheid nu afhankelijk van de grootte van de onderneming. 

Direct contact

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op en wij zoeken gezamenlijk naar het juiste antwoord op uw vraag. 

U kunt ons ook altijd telefonisch bereiken via +31 (0)43 204 1359.

Germany

Ik heb het Privacybeleid gelezen en begrepen.