Historie

home   >   organisatie   >   historie

1992: In Maastricht werd de basis gelegd

In Maastricht werd op 7 februari 1992 een verdrag ondertekend dat als beginpunt van de huidige Europese Unie geldt. 

Eerder al pleitte de Franse minister Robert Schuman voor gemeenschappelijk beheer van de Franse en Duitse productie van kolen en staal. Uit zijn speech kwam 1951 de EGKS (Verdrag van Parijs) voort. Naast Frankrijk en Duitsland werden ook Italië, België, Luxemburg en Nederland lid hiervan. 

Met het verdrag van Parijs wederom werd de grondslag gelegd voor wat vijf jaar later de EEG (Verdrag van Rome) zou worden. Dit was - tot de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht in 1993 - leidend voor de Europese samenwerking.

1993: Verkeersvrijheden voor één Europese binnenmarkt

Een belangrijk resultaat van het verdrag van Maastricht: Iedere Nederlander mag in iedere lidstaat van de EU (en de EER) wonen, werken, handelen, ondernemen en beleggen. Deze rechten zijn gebaseerd op de zogenoemde verkeersvrijheden, die hun oorsprong vinden in het idee van één gemeenschappelijke Europese binnenmarkt.

1995: Oostenrijk wordt lid van de EU

Nederlandse ondernemingen zien in Oostenrijk potentieel wanneer het om het aangaan van zakelijke relaties met Oost- en Zuidoost-Europa gaat. Meer dan 1.000 internationale bedrijven zijn met name in de regio rond om Wenen gevestigd en coördineren hun activiteiten in Oost- en Zuidoost-Europa. Bovendien garandeert een goede verkeers- en telecommunicatie-infrastructuur een snel transport van goederen- en informatiestromen.

1995: Grensoverschrijdende werknemers

Nederland heeft een nauwe band met Duitsland en België. Enerzijds leveren deze intensieve betrekkingen kansen voor burgers op en beide landen zijn dan ook belangrijke handelspartners van elkaar geworden. Anderzijds vormt de confrontatie met twee verschillende rechtstelsels voor steeds meer burgers een uitdaging. In grensoverschrijdende situaties dienen zij zich immers conform beide rechtsstelsels te gedragen en ook fiscaal kent ieder land zijn eigen aanpak. Maar nu wordt de mobiliteit van burgers ook door het Europese Hof steeds meer bevorderd. In het ene land wonen terwijl (een deel van) het inkomen in het andere land verdiend wordt – dit mag niet zonder meer tot fiscale nadelen leiden.

1997: Verdrag van Amsterdam

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam maakt ook het Schengen-verdrag uit 1985 integraal deel uit van de EU-verdragen. Hierdoor komen de personencontroles aan alle gemeenschappelijke grenzen te vervallen en ontstond een gebied zonder binnengrenzen (de Schengenruimte). Sinds 2008 maakt ook Zwitserland deel uit van de Schengenruimte, Liechtenstein sinds 2011.

1999: Meer mobiliteit van ondernemingen

De grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen geschiedt in het licht van de door Europees recht gegarandeerde vrijheid van vestiging. Doordat het Europese Hof oordeelde dat ondernemingen ook voor rechtsvormen van andere EU-lidstaten mogen kiezen, is het binnen de EU tot een concurrentie van het vennootschapsrecht gekomen. Hierop hebben de wetgevers in Duitsland (MoMiG, 2008) België (Starter-wet, 2010) en Nederland (Flex-BV-wet, 2012) gereageerd. En recent zijn de spelregels in België en Nederland weer in belangrijke wijze veranderd.

2002: Zonder Maastricht geen Euro

Op 1 januari 2002 werd de euro ingevoerd. 340 miljoen mensen betalen met euro biljetten en munten. Tegenwoordig verbindt de gemeenschappelijke munt 19 landen en is het een van de belangrijkste betaalmiddelen ter wereld. De basis voor de Europese Economische en Monetaire Unie werd overigens op 7 februari 1992 gelegd - met het Verdrag van Maastricht.

2013: Internationale ontwikkelingen

Grote, internationale concerns trokken de aandacht van de media: Door misbruik van wetgeving en het gebruik van constructies werd in feite de grondslag van belastingheffing kunstmatig omzeild. Dit leidde tot een reactie op Europees en internationaal niveau. Er zijn diverse actieplannen gestart met als doel dat ondernemingen belasting gaan betalen in het land waar de winst wordt gemaakt. Tevens moeten deze plannen leiden tot afspraken tegen belastingontwijking door een uitholling van de belastinggrondslag of winstverschuiving.

2016: Nieuw belastingverdrag Nederland-Duitsland

Wie in Nederland of Duitsland woont en inkomen uit het andere land ontvangt, wordt in beginsel ook met twee landen geconfronteerd die belasting kunnen heffen. Omdat het niet wenselijk is dat twee keer over hetzelfde inkomen belasting wordt geheven, hebben Nederland en Duitsland een nieuw belastingverdrag gesloten. De nieuwe regels zijn van belang voor onder meer werknemers, ondernemers, ondernemingen en gepensioneerden. 

tax-design-maastricht

2019: Wegwijs in het doolhof van internationaal belastingrecht

Tax Design opende in 2019 een nieuwe vestiging aan de Boschstraat, midden in het centrum van Maastricht. Met een innovatieve aanpak worden hier oplossingen op fiscaal en juridisch gebied voor diverse doelgroepen ontwikkeld. Hierbij ligt onze focus op grensoverschrijdende vraagstukken.   

Wie in een ander land woont, werkt, onderneemt, handelt of investeert, krijgt onmiddellijk met internationaal belastingrecht te maken. Grensoverschrijdend actief zijn, betekent bezig zijn met onbekende, complexe en soms ook tegenstrijdige wet- en regelgeving. In grensoverschrijdende situaties dient u zich immers conform beide rechtsstelsels te gedragen en ook fiscaal kent ieder land zijn eigen aanpak. 

2024: Pal op de grens in Nijmegen

In 2024 opende Tax Design een tweede vestiging in Nijmegen - halverwege de Nederlands-Duitse grensstreek en nog wel pal op de grens gelegen. De grensoverschrijdende mobiliteit van mensen die in Duitsland wonen en in Nederland werken, neemt toe. Inmiddels komen meer dan 18.000 grenspendellaars vanuit Duitsland naar Nederland om te werken. Voor werknemers, ondernemers, ondernemingen en gepensioneerden die het land binnen vallen, zorgen wij voor een zachte landing.


Wat zijn uw internationale plannen? Wij maken graag kennis met u!