Nieuws - 2022

(21/09/2022) Gevolgen Prinsjesdag ook in Duitsland te voelen 

Created with Sketch.

Wat zijn de gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor Nederlanders die in Duitsland wonen, maar in Nederland werken of ondernemen? Tax Design heeft de dag cijfermatig revue laten passeren: 

Meer (minimum-)loon, lagere inkomstenbelasting en hogere toeslagen

Het minimumloon gaat met 10% omhoog van nu € 1.756 naar € 1.931 euro (netto zo'n € 1.800) in 2023. Overigens heeft de verhoging van 10 procent naar verwachting effect op andere inkomsten, zoals cao-lonen en de AOW-uitkering. 

=> Vanaf eind jaren vijftig waren in de grensstreek veel Duitsers in Nederland werkzaam en ontvangen uit deze tijd nog een Nederlandse AOW-uitkering. 

 

Het inkomstenbelastingtarief zal vanaf 2023 opnieuw dalen (in de eerste schijf met 0,14%). Daarnaast gaan de reiskostenvergoeding (van 19 naar 21 cent per kilometer en in 2024 naar 22 cent) en de arbeidskorting (voortaan zelfs jaarlijks) omhoog. De maximale algemene heffingskorting stijgt ook met € 182, evenals de inkomensafhankelijke combinatiekorting (plus € 160). 

=> Wie in Duitsland woont, maar in Nederland werkt én met zijn jaarinkomen voor meer dan 90% onder de Nederlandse belastingen valt is kwalificerend buitenlands belastingplichtige en heeft recht op heffingskortingen.

 

Ook diverse toeslagen stijgen fors, bijvoorbeeld de zorgtoeslag. 

=> Dit is vooral voor uitzendkrachten die in Duitse grensgemeentes wonen en in Nederland werken van belang.

Ondernemers dragen bij aan steunpakket 

BV: Het 'mkb-tarief' van 15% vennootschapsbelasting gaat omhoog naar 19%. Tegelijkertijd daalt de schijfgrens hiervoor van € 395.000 naar € 200.000. Dit betekent dus dat meer ondernemers onder het reguliere belastingtarief van nu nog 25,8% vallen. 

=> Als gevolg hiervan zal voor Duitse bedrijven de te betalen vennootschapsbelasting in 2023 voor diens Nederlandse dochter- of zusteronderneming met een jaarwinst van € 500.000 rond een derde stijgen (circa € 29.060 duurder uit).

 

DGA: Het gebruikelijk loon voor aandeelhouders die tevens directeur van hun BV (DGA) zijn, zal in veel gevallen stijgen. 

=> De facto zal dit tot een hogere belastingdruk leiden.

 

Aandeelhouder: Voor dividenduitkeringen tot aan € 69.000 wordt het box 2-tarief verlaagd, namelijk naar 24,5%. Over hogere winsten wordt voortaan 31% (in plaats van nu nog 26,9%) geheven.

=> Wie in Duitsland woont en een aanmerkelijk belang in een Nederlandse BV heeft (bijvoorbeeld door aandelenbezit van 5% of meer), gaat vanaf 2024 mogelijk meer betalen. Een eerdere dividenduitkering kan aantrekkelijk zijn. 

Hogere vermogensbelasting

Ook de vermogensbelasting (Box 3) stijgt de komende jaren geleidelijk naar 34% in 2025, evenals de vrijstelling (€ 57.000 vanaf 2023). 

=> Dit is van belang voor mensen die in Duitsland wonen, terwijl zij ook onroerend goed in Nederland bezitten, bijvoorbeeld uit een erfenis of na aankoop van een vakantiewoning.


Heeft u vragen omtrent uw fiscale positie in 2023, neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij zoeken gezamenlijk naar antwoorden. 

(23/08/2022) Uitbreiding binnen de DACH- en BENELUX-regio´s

Created with Sketch.

Wilt u met uw producten of diensten binnen de zeven Nederlandstalige en Duitstalige markten uitbreiden of bent u hier al actief? 

Steeds meer Nederlandse, Duitse en Belgische ondernemingen betreden de buurmarkt en richten dochterondernemingen of joint ventures op. Hierop spelen wij als fiscaal-juridische dienstverlener in met onze vestiging in Maastricht, midden in de drie landen regio. Onze dienstverlening is gericht op zowel Mkb-ondernemingen als op aandeelhouders, bestuurders en commissarissen.

Wie in een ander land onderneemt, handelt of investeert, krijgt onmiddellijk met internationaal belastingrecht te maken. Grensoverschrijdend actief zijn, betekent bezig zijn met onbekende, complexe en soms ook tegenstrijdige wet- en regelgeving. Tax Design heeft de kennis van alle juridische en fiscale facetten die komen kijken, zodra u de grens passeert.

Wij ondersteunen u bij uw activiteiten graag met onze juridische, fiscale en taalkundige expertise:

Ondernemingsoprichting buitenland 

·       Kapitaalvennootschappen 

·       Personenvennootschappen 

·       Joint ventures in DACH en BENELUX 

 

Goederen of diensten im-/exporteren 

·       Binnen en buiten EU 

·       Douanedocumenten 

·       Oorsprongsdocumenten 

·       Transportdocumenten 

·       Overig (invoervergunningen etc.) 

 

Internationale btw 

·       Intracommunautaire verwerving, 

·       Btw verlegd 

·       Teruggave buitenlandse btw 

·       Bepaling juiste tarieven 

 

Fiscale eenheid (vpb / btw) 

·       Fiscale eenheid in internationale verhoudingen voor 

·       de vennootschapsbelasting en 

·       de omzetbelasting. 


Transfer pricing 

·       Concernrecht 

·       Goederen- en dienstenstromen 

·       Concernfinanciering 

·       Verrekenprijzen bepalen 

·       Documentatieverplichtingen 

 

Direct contact

Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op en wij zoeken gezamenlijk naar het juiste antwoord op uw vraag. 

(16/08/2022) Goede vakantie gehad én u had er wel willen blijven?

Created with Sketch.

U overweegt om naar het buitenland te emigreren? Wat leuk! Op u wacht een select clubje van maar liefst 1 miljoen Nederlanders die u voor geweest zijn. Binnen Europa vindt u uw landgenoten vooral in Spanje, Frankrijk, Portugal, Italië, Oostenrijk en ja, ook in de grensstreek met België en Duitsland alsmede op Curaçao. Trouwens, kent u het verschil tussen emigranten, semigranten en remigranten al? Met Tax Design mist u uw kans niet! Wij begeleiden u van dromen tot inpakken - en daarna.

Voorkom verrassingen - voor uzelf én uw naasten

Wij zijn uw aanspreekpunt voor alle grensoverschrijdende vragen. Want niemand betaalt zijn belasting graag dubbel en iedereen wil verrassingen voor zichzelf (of zijn naasten) voorkomen.  

In grensoverschrijdende situaties dient u zich immers conform verschillende rechtsstelsels te gedragen en ook fiscaal kent ieder land zijn eigen aanpak.

Twee of meer rechtsstelsels

Wie in een ander land woont of werkt, krijgt onmiddellijk met internationaal belastingrecht te maken. Grensoverschrijdend actief zijn, betekent bezig zijn met onbekende, complexe en soms ook tegenstrijdige wet- en regelgeving. Tax Design heeft de kennis van alle juridische en fiscale facetten die komen kijken, zodra u de grens passeert.  

Een Nederlander die zich in het buitenland vestigt, raakt onmiddellijk met twee rechtsstelsels geconfronteerd. Een uniform erfrecht bijvoorbeeld dat in meerdere landen geldt, bestaat niet. Voor begrippen uit het Nederlandse rechtsstelsel zijn in het buitenland niet altijd equivalenten te vinden. Deze constellatie bevat dus een zekere lading conflictpotentiaal.


Heeft u vragen omtrent uw fiscale positie, neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij zoeken gezamenlijk naar antwoorden. 

(09/08/2022) Laatste kans: Belastingaangifte inkomstenbelasting 2021

Created with Sketch.

Wanneer u in het buitenland woont én op tijd uitstel heeft (laten) aanvragen, kunt u uw aangifte inkomstenbelasting over 2021 nog tot uiterlijk 1 november laten verzorgen. Heeft u vragen over werken of ondernemen in Nederland, uw eigen woning in Duitsland, box 3 heffing, middeling of wijziging van uw voorlopige aanslag 2022? Tax Design heeft de kennis van alle juridische en fiscale facetten die komen kijken, zodra u de grens passeert. Wilt u meer informatie over onze diensten? Neem dan contact met ons op en wij zoeken gezamenlijk naar het juiste antwoord op uw vraag.

Heeft u vragen omtrent uw fiscale positie, neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij zoeken gezamenlijk naar antwoorden. 

(03/05/2022) Grensarbeiders in Duitsland en België - Coronamaatregel geldt nu t/m 30 juni 2022

Created with Sketch.

De afspraken die Nederland met Duitsland en België sinds begin van de coronacrisis deels maandelijks verlengd heeft om meer zekerheid te verschaffen omtrent de fiscale gevolgen voor grensarbeiders die al dan niet verplicht thuiswerken (of thuis blijven zonder te werken) is verlengd tot en met 30 juni 2022.

Vooral voor werknemers die in de Duitse grensregio wonen, maar in Nederland werken zorgt deze afspraak voor meer zekerheid dan de voorheen nog regelmatig verlengde regelingen (laatstelijk t/m 30 april 2022). 


Een van de gevolgen van de afspraken is dat thuis werken voor de fiscale behandeling geacht wordt te zijn doorgebracht in het land waar de grensarbeider normaliter (dus zonder corona maatregelen) zou hebben gewerkt.

Om een beroep te kunnen doen moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Heeft u vragen omtrent uw fiscale positie, neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij zoeken gezamenlijk naar antwoorden. 

(15/03/2022) Wat u zult missen wanneer u een bedrijf bij de buren hebt opgericht...

Created with Sketch.

Ondanks een jaar vol Corona betreden steeds meer Nederlandse ondernemingen de buurmarkt(en) en richten dochterondernemingen of joint ventures op. Hierop spelen wij als fiscaal-juridische dienstverlener in met onze vestiging in Maastricht, midden in de drie landen regio. 

Rechtsvormen concurreren met elkaar

De grensoverschrijdende mobiliteit van ondernemingen geschiedt in het licht van de door Europees recht gegarandeerde vrijheid van vestiging. Doordat het Europese Hof oordeelde dat ondernemingen ook voor rechtsvormen van andere EU-lidstaten mogen kiezen, is het binnen de EU tot een concurrentie van het vennootschapsrecht gekomen, waarop de wetgevers in Duitsland (MoMiG, 2008) België (Starter-wet, 2010) en Nederland (Flex-BV-wet, 2012) jaren geleden al hebben gereageerd. En drie jaar geleden zijn de spelregels in België en Nederland weer in belangrijke wijze veranderd.

Voorbeeld: de Duitse GmbH

Sinds de wijziging van het Duitse vennootschapsrecht (het zogenaamde MoMiG) is een ondernemingsoprichting in Duitsland sneller en eenvoudiger mogelijk. Dit uit zich vooral aan de hand van de oprichtingsprocedure en een aantal dwingendrechtelijke bepalingen die afgeschaft/optioneel verklaard zijn. Tevens kan met de zogenaamde UG een kapitaalvennootschap met een veel lager kapitaal worden opgericht. Ten tweede wordt bestrijding van misbruik d.m.v. GmbH´s bereikt door de verplichte registratie van een binnenlands adres, de vertegenwoordigingsplicht van aandeelhouders wanneer geen bestuurder aanwezig is en de mogelijkheid van openbare betekening wanneer schuldeisers geen greep meer hebben op de vennootschap of diens bestuurders/aandeelhouders.

En België dan?

In 2019 heeft België belangrijke wijzigingen in het BV-recht uitgevoerd:

 • Het minimumkapitaal is afgeschaft, in de plaats is een uitkeringstoets (deze ziet op activa en liquiditeit) gekomen. 
 • Bij oprichting dient een financieel plan te worden opgesteld, waaruit blijkt dat het aanvangsvermogen daadwerkelijk toereikend is. 
 • Ook de positie van bestuurder is veranderd, zo is bijvoorbeeld zijn aansprakelijkheid nu afhankelijk van de grootte van de onderneming. 

Vergelijking met de Nederlandse B.V.

Voor de BV is in 2012 de kapitaaleis afgeschaft. Daardoor zou de BV voor ondernemers ondertussen een meer gebruikelijke rechtsvorm moeten zijn worden. Dit doel wordt ook bereikt door meer flexibiliteit bij de inrichting van de vennootschap. Aan meer crediteurenbescherming wordt vorm gegeven door de mogelijke aansprakelijkheid van aandeelhouders/bestuurders in het kader van de uitkeringstest. De herschrijving van de gehele wettelijke geschillenregeling is een derde element.

Interessant is dat Nederland zich als vestigingsplaats internationaler opstelt dan Duitsland. Dit komt door een aantal maatregelingen: 

 • Het maatschappelijk kapitaal kan in vreemde valuta worden vastgelegd evenals de jaarrekening
 • De BV kent een flexibele verdeling van stemrecht alsmede stemrecht-/winstrechtloze aandelen en de uitgave van aandelenbewijzen
 • Sinds 2012 bevat het BV-recht een groot aantal geflexibiliseerde regels, vooral voor samenwerkingsverbanden met meerdere aandeelhouders
 • De geschillenregeling biedt aandeelhouders meer houvast dan het GmbHG wat een duidelijk voordeel op voor meerpersoons-vennootschappen en joint ventures oplevert.
 • Een Duitse dochtervennootschappen kan in Nederland de moedervennootschap tot bestuurder benoemen.


Heeft u vragen omtrent de juridische of fiscale positie van uw (dochter-)onderneming, neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij zoeken gezamenlijk naar de antwoorden. 

(04/01/2022) Servus, Gruezi & Hallo!

Created with Sketch.

Wij zijn op zoek naar fiscaal en/of juridisch onderlegd personeel met de nodige interculturele competenties en een uitstekende beheersing van de Nederlandse én Duitse taal. Franse taalkennis of een dialect/accent uit een van de zeven Nederlands- en Duitstalige landen is een pre.

Tax Design is dé fiscale en juridische dienstverlener voor 

 • ondernemingen,
 • ondernemers,
 • particulieren en
 • professionals

die grensoverschrijdend actief zijn. Vanwege de internationale oriëntatie van zowel onze cliënten als ons personeel, bedrijven wij inhouse ook een eigen taalkundige dienst. Wij bereiden cliënten goed voor en blijven het vaste aanspreekpunt tijdens de internationale activiteiten. Wij zorgen er voor dat onze cliënten altijd op de hoogte zijn van de spelregels en dat wederom voorkomt onaangename verrassingen.

Graag ontvangen wij dan ook uw cv en motivatiebrief. Na de beoordeling hiervan hoort u van ons en nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek. Het gesprek vindt in de regel op locatie plaats. Kandidaten uit het buitenland kunnen bij uitzondering digitaal deelnemen. Het gesprek wordt gehouden in het Nederlands en/of Duits. Uiterlijk een week na het gesprek krijgt u hierover bericht. In geval van een positief bericht en indien het (eerste) gesprek digitaal heeft plaats gevonden, wordt u alsnog voor een persoonlijk gesprek op locatie uitgenodigd. 

Bent u er klaar voor? Vragen kunt u telefonisch stellen via +31 (0)43 204 1359. Wilt u reageren? Gebruik dan het volgende e-mailadres: